Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

APIBIH | July 29, 2021

Scroll to top

Top

Statut

STATUT

ASOCIJACIJA POKER IGRAČA BOSNE I HERCEGOVINE

“APIBIH”

Banja Luka, decembar 2011. godine

Na osnovu Zakona o Udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine, Asocijacija poker igrača BiH, na sjednici održanoj dana 14.12.2011. godine usvojila je

S T A T U T

ASOCIJACIJE POKER IGRAČA BOSNE I HERCEGOVINE “APIBIH”

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Asocijacija poker igrača BiH – APIBIH (u daljem tekstu APIBIH) je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti članova u oblasti takmičarskog Texas hold’em pokera, u koju se građani dobrovoljno učlanjuju.

Član 2.

Ovim Statutom regulišu se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja APIBIH;o zastupanju; o ciljevima

te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o članstvu i članarini; o pravima,obavezama i odgovornosti članova; o

unutrašnjem ustroju; o tijelima APIBIH,njihovom sastavu,ovlaštenjima,načinu odlučivanja,uslovima i načinu izbora i

opoziva,trajanju mandata te odgovornosti izabranih tijela; imovini i raspolaganju sa mogućnošću dobiti; načinu

sticanja imovine.

Član 3.

Naziv udruženja je: Asocijacija poker igrača BiH – APIBIH
Skraćeni naziv udruženja je: APIBIH
Sjedište udruženja je u Banja Luci, sa adresom Cara Dušana br 2,
Udruženje djeluje na području teritorije Bosne i Hercegovine.

Član 4.

APIBIH je sportsko udruženje, ima svojstvo društveno-pravnog lica i registrovan je kod nadležnog državnog organa.

Član 5.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik udruženja.
U slučaju spriječenosti Predsjednika, zamjenjuje ga lice koje on ovlasti.

Član 6.

Rad APIBIH-a i njegovih organa je javan.
APIBIH je nestranačka, nevladina, nepolitička i demokratska organizacija u kojoj su zabranjeni svi vidovi diskriminacije i političkog djelovanja..

Član 7.

APIBIH ima znak, pečat i štambilj.

Prijedlog znaka APIBIH utvrđuje Upravni odbor, a usvaja Skupština na svom prvom narednom zasjedanju.

Pečat APIBIH je okruglog oblika prečnika 35 mm, sa ispisanim tekstom u krug: Asocijacija poker igrača BiH – APIBIH, na Srpskom jeziku, latiničnim pismom, a u sredini pečata se nalazi logo APIBIH
Štambilj Saveza je pravougaonog oblika veličine 24 h 44 mm, sa ispisanim nazivom Asocijacija poker igrača BiH – APIBIH i rubrikama „broj i datum“

Član 8.

Organizovanje i rad Asocijacije poker igrača BiH – APIBIH zasniva se na načelu dobrovoljnosti, a međusobni odnosi uređuju se u skladu sa Statutom i drugim aktima APIBIH

Član 9.

Ostvarujući Ustavom zagarantovana prava na slobodu udruživanja, građani se udružuju i osnivaju udruženja, društva, stručne organizacije i udruženja u oblasti Texas Hold’em pokera kao sporta.

U APIBIH su dozvoljeni i priznati svi oblici svojine utvrđeni Ustavom i Zakonom.

II CILJEVI I FUNKCIJE

Član 10.

Ciljevi i zadaci udruživanja u APIBIH su:
- Cilj APIBIH je igranje Texas Hold’em pokera kao sporta,
odnosno hobija,upoznavanje,širenje i prihvatanje istog.
- APIBIH ima za cilj da obezbijedi svojim igračima adekvatne okolnosti i sredstva, kao i organizovanje sportskih djelatnosti i ostvarivanje uslova za njih.
- Preduzimanje aktivnosti na unapređenju i omasovljenju takmičarskog Texas Hold’em pokera,praćenju
i upoznavanju svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti takmičarskog Texas Hold’em pokera Organizovanje i pružanje stručne pomoći svojim članovima radi unapređjenja njihovog rada.
- Da zastupa zajedničke interese članova APIBIH pred gradskim,državnim i sportskim organima iorganizacijama.
- Da radi na jačanju sportskog morala i duha svojih članova i utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima.
- Da podstiče rad svojih članova dodjeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih,prigodnih i drugih) za izvršene rezultate i doprinose razvoju takmičarskog Texas Hold’em pokera.
- Da redovno organizuje kartaške sastanke, takmičenja i turnire pri striktnim pridržavanjima pravnih propisa, izgradnje takmičarskih serija i osnivanja fondacija za nagrade.
- Ostvarivanje materijalnog okvira za obezbjeđenje gore navedenih ciljeva, da obezbijedi takmičarima sve uslove u svojstvu sportske djelatnosti koje ce se finansirati iz članarine,uplate,donacije i sponzorskihugovora.

APIBIH će navedene aktivnosti obavljati u skladu sa Zakonom o udruživanju i fondacijama

Član 11.

APIBIH svoje funkcije ostvaruje preko Skupštine i Upravnog odbora i organa koje oni biraju ili imenuju posebnim aktima u skladu sa Statutom.

Aktima iz predhodnog stava utvrđuju se sastav, djelokrug rada i odgovornost svakog organa za izvršavanje postavljenih zadataka.

Član 12.

U ostvarivanju osnovnih ciljeva i zadataka APIBIH sarađuje i sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.i ima mogućnost učlanjenja u međunarodne institucije i udruženja.

Nadležni organ APIBIH koji će odlučivati o ovim i drugim pitanjima, a koja nisu precizno regulisana postojećim normativnim aktima APIBIH, imenuje Upravni odbor APIBIH..

III ORGANI APIBIH

Član 13.

Organi APIBIH su:

 1. Skupština
 1. Upravni odbor
 1. Nadzorni odbor

1. Skupština

Član 14.

Skupština je najviši organ upravljanja APIBIH.

Skupštinu APIBIH (u daljem tekstu: Skupština) čine članovi APIBIH I Predsjednik APIBIH kao član I Predsjednik Skupštine.

Broj članova Skupštine je minimalno 5 (pet).

Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine.

Mandat članu Skupštine može prestati i prije isteka 4 (četiri) godine u slučaju podnošenja ostavke ili razrešavanjem od strane Skupštine, opozivom od strane udruženja kojeg predstavlja ili u drugom slučaju kada nije u mogućnosti da obavlja funkciju člana Skupštine.

Član 15.

Izbor za članove Skupštine i druge organe APIBIH objavljuje Upravni odbor prije isteka mandata na koji su izabrani.

Prijedlog kandidata za predsjednika APIBIH, članove Skupštine i druge organe daju članovi APIBIH, a biraju se u skladu sa odredbama Statuta.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uređuju kriteriji i način izbora predsjednika APIBIH, članova Skupštine i drugih organa.

Član 16.

Skupština APIBIH kao najviši organ obavlja sledeće statusne poslove:

 1. Usvaja Statut APIBIH,

2.Usvaja:
- Poslovnik o radu Skupštine,
- Pravilnik o registraciji članova (igrača),
- Pravilnik o takmičenju u okviru APIBIH
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti,
- Druga akta od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka APIBIH,

3. Usvaja finansijski plan i izvještaj o finansijskom poslovanju APIBIH,

 1. Utvrđuje osnove i smjernice sportske saradnje i takmičenja sa drugim udruženjima te prati ostvarivanje istih,
 1. Razmatra izvještaje o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 1. Bira i opoziva članove Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 1. Bira Predsjednika APIBIH koji je istovremeno Predsjednik Skupštine i Upravnog odbora,
 1. Donosi odluke o prestanku rada APIBIH,
 1. Bira i razrešava članove radnih tijela Skupštine,
 1. Donosi odluku o osnivanju preduzeća APIBIH,
 1. Odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu Statutom prenesena u nadležnost drugog organa APIBIH ili koja su na osnovu Zakona u njenoj nadležnosti.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve članove APIBIH.

Član 17.

Između sjednica izbornih Skupština, Skupština u redovnom i vanrednom zasjedanju može po potrebi vršiti izmjenu do 1/3 sastava Skupštine.

Član 18.

Redovna Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Svake četvrte godine saziva se Izborna Skupština.

Skupština se može sazvati i u vanredno zasijedanje kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine, Upravni odbor ili kada to nalažu posebne okolnosti.

Član 19.

Redovna, izborna i vanredna Skupština mogu punovažno da odlučuju i rade ako je zasjedanju prisutna nadpolovična većina članova.
Odluke i zaključci Skupštine su punovažni ako su za njih se izjasnila nadpolovična većina prisutnih zasjedanju.
Nadpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine odlučuje se u sledećim pitanjima:

- usvajanje Statuta APIBIH,

- izmjene i dopune Statuta,

- promjena sjedišta APIBIH,

- kadrovska pitanja i izbori,

- usvajanje dnevnog reda Skupštine,

- isključenje člana APIBIH.

 

Skupštinu saziva Predsjednik najmanje 15 dana prije održavanja, a poziv sa dnevnim redom i materijalima moraju se dostaviti članovima Skupštine najmanje 8 dana prije utvrđenog dana za održavanje.

 

Način rada Skupštine i druga pitanja iz njenog djelokruga bliže se regulišu Poslovnikom o radu.

 

2. Upravni odbor

Član 20.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine APIBIH.

 

Upravni odbor broji 3 (tri) člana i u njegov sastav, pored predsjednika APIBIH, ulaze još dva člana koje Skupština bira na prijedlog Predsjednika APIBIH.

 

Upravni odbor po ukazanoj potrebi može vršiti na prijedlog predsjednika APIBIH izmjene do 1/3 članova.

 

Izvršene izmjene Upravni odbor je dužan podnijeti na verifikaciju Skupštini na prvoj narednoj sjednici.

 

Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine.

 

Mandat članu Upravnog odbora može prestati i prije isteka 4 (četiri) godine u slučaju podnošenja ostavke ili razrešavanjem od strane Skupštine ili u drugom slučaju kada nije u mogućnosti da obavlja funkciju člana Upravnog odbora.

 

Članovi Upravnog odbora zaduženi su za pojedine oblasti djelovanja APIBIH što se utvrđuje posebnom odlukom.

 

Upravni odbor iz reda svojih članova može izabrati zamjenika predsjednika UO.

 

Član 21.

Upravni odbor rukovodi poslovima APIBIH između dvije sjednice Skupštine. Sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Sjednicom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti članovi UO biraju između sebe predsjedavajućeg za tu sjednicu.

Član 22.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 

- sprovodi odluke Skupštine ,

 

- utvrđuje prijedlog Statuta i ostalih akata APIBIH i prijedloge za njihove izmjene i dopune,

 

- usvaja Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti,

 

- usvaja Pravilnik o nagradama i priznanjima,

 

- donosi odluke u vezi ostvarivanja finansijskog plana i stara se o obezbjeđivanju prihoda i usvaja završni račun APIBIH,

 

- upravlja imovinom

 

- stara se o izvršavanju programa međunarodne saradnje,

 

- određuje predstavnike APIBIH u strukture krovnih udruženja, kao i predstavnike u međunarodne forume i Saveze Texas Hold’em pokera,

 

- organizuje stalna i povremena takmičenja,

 

- utvrđuje sistem i Kalendar takmičenja APIBIH i donosi Propozicije stalnih takmičenja.

 

- donosi Poslovnik o svom radu,

 

- donosi konačna rešenja o žalbama u APIBIH,

 

- priprema i podnosi izvještaj o svom radu Skupštini,

 

- daje tumačenje opštih i drugih akata Saveza, ako aktima nije drugačije utvrđen

 

- raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Statutom i drugim aktima APIBIH.

 

Odluke Upravnog odbora APIBIH obavezujuće su za sve subjekte u APIBIH na koje se odnose.

 

 

 

 

 

3. Nadzorni odbor

Član 23.

Nadzorni odbor je samostalni organ APIBIH.

 

Nadzorni odbor bira Skupština APIBIH i ima 3 člana čiji je mandat 4 (četiri) godine.

 

Nadzorni odbor bira Predsjednika odbora iz reda svojih članova.

 

Član 24.

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

 

- vrši nadzor nad sprovođenjem Statuta i drugih akata APIBIH,

 

- vrši nadzor u vezi sa pribavljanjem, korištenjem i raspolaganjem sredstava APIBIH i kompletnog materijalno-finansijskog poslovanja,

 

- pregleda završni račun i daje svoje mišljenje o njemu.

 

Član 25.

Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik odbora po svojoj inicijativi ili na zahtjev Upravnog odbora APIBIH.

Predsjednik APIBIH

 

Član 26.

 

Predsjednik APIBIH je istovremeno predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

 

Predsjednik APIBIH:

 

- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine,

 

- saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora ,

 

- predstavlja i zastupa APIBIH,

 

- koordinira rad na ostvarivanju zaključaka, stavova i odluka Skupštine i Upravnog odbora,

 

- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

- ostvaruje neophodnu saradnju sa sličnim udruženjima u funkciji unapredjenja Texas Hold’em

pokera u BiH

- priprema kalendar takmičenja i drugih dogadjanja.

 

 

 

 

IV IZBORI, NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Član 27.

Izbori u APIBIH-u obavljaju se svake 4 (četiri) godine.

 

Svaki izabrani član organa APIBIH može se ponovo birati na istu ili drugu dužnost.

 

Kandidat za člana organa APIBIH izabran je na tu dužnost kada za njega glasa natpolovična većina članova organa. U slučaju istog broja glasova prelazi se na drugi krug glasanja uz potrebu da kandidat dobije prostu većinu ili najveći broj izraženih glasova.

 

Član 28.

Skupština, Upravni odbor i svi ostali organi APIBIH rade u sjednicama i u skladu sa svojim poslovnicima o radu.

Član 29.

Sve odluke u pravilu se donose javnim izjašnjavanjem.

 

Svaka odluka je važeća ako se za nju izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa APIBIH, ukoliko aktima nije drugačije regulisano.

 

U slučaju istog broja glasova odlučujući je glas Predsjednika. Ova odredba nije primjenljiva na izbore.

 

Član 30.

Rad svih organa APIBIH je javan.

 

Obavještavanje članova APIBIH ostvaruje se putem informacija, izvještaja, odluka, zaključaka i drugih akata organa i tijela APIBIH.

 

Za obavještavanje javnosti o radu APIBIH mogu se koristiti:

 

- interno glasilo-Bilten, publikacije i časopisi,

- dnevna štampa,

- radio i televizija,

- konferencija za štampu,

- Internet.

 

Samo u izuzetnim slučajevima javnost može biti isključena iz rada organa APIBIH. Odluku o tome donosi nadležni organ APIBIH.

 

 

 

V NAGRADE I PRIZNANJA

Član 31.

APIBIH dodjeljuje nagrade i priznanja za izuzetan rad i sportske razultate kao i za doprinos razvoju Texas Hold’em pokera kao nove discipline kod nas.

 

Pravilnik i odluke o dodjeli nagrada i priznanja donosi Upravni odbor APIBIH.

 

 

VI SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE

Član 32.

Za ostvarivanje svojih planova i programa rada APIBIH ostvaruje sredstva od

 

 

 

- članarina i drugih oblika učešća udruženih organizacija i članova,

 

- organizovanja sportskih priredbi,

 

- privredne djelatnosti vlastitog preduzeća,

 

- marketinga, sponzorstva i donatorstva,

 

- priloga pravnih i fizičkih lica,

 

- drugih izvora prihoda.

 

Realizacija prihoda i rashoda vrši se na osnovu finansijskog plana koji Skupština usvaja za svaku kalendarsku godinu.

 

Prihodi i rashodi realizuju se preko jedinstvenog žiro-računa APIBIH.

 

Za zakonito korištenje sredstava odgovoran je Predsjednik APIBIH kao i druga lica koja Upravni odbor ovlasti posebnom odlukom.

 

 

VII ČLANSTVO I UDRUŽIVANJE

Član 33.

Članstvo u APIBIH je dobrovoljno.

 

Odluku o pristupanju APIBIH drugom udruženjuu donosi Upravni odbor

 

 

 

Član 34.

Članovi APIBIH mogu biti udruženja, igrači i igračice Texas Hold’em pokera, stručnjaci, sportski radnici i druga lica koja se dobrovoljno učlane u APIBIH i prihvate Statut Saveza.

 

Istupanje iz APIBIH, igrača ili igračice, koji imaju potpisan ugovor o profesionalnom ili amaterskom angažovanju ili ugovor o stipendiranju, dozvoljeno je samo na osnovu odredaba potpisanog ugovora.

 

.

 

Član 35.

APIBIH može da prestane sa radom.

 

Odluku o prestanku rada APIBIH donosi Skupština.

 

U slučaju prestanka rada, imovina APIBIH se prenosi na pravne sledbenike u skladu sa Zakonom, a Predsjednik APIBIH je dužan da u roku 15 dana o tome obavijesti nadležni državni organ kod koga je izvršena registracija APIBIH.

 

 

 

 

VIII ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 36.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština.

 

Član 37.

 

Postojeća opšta akta APIBIH primjenjivaće se do njihovog usklađivanja sa ovim Statutom.

 

Član 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Dana, 14.12.2011. godine

 

PREDSJEDNIK

Đorđe Lovrić